Polityka Prywatności

Ochrona prywatności i poufność danych osobowych, w tym danych zebranych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej energopoznan.pl oraz wprowadzanych do formularza elektronicznego na stronie internetowej energopoznan.pl, ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym poniżej przedstawiamy informację wyjaśniającą stosowane przez nas zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, prawa osób, których te dane dotyczą (Dział „Dane osobowe”) oraz przybliża informacje o danych informatycznych – tzw. plikach cookies (Dział „Pliki Cookies”).

I. DANE OSOBOWE 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, bowiem obowiązywać zaczyna Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych strony internetowej energopoznan.pl oraz danych osobowych wprowadzanych do elektronicznego formularza kontaktowego, jest Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-476) ul. Jasielska 10 (dalej: „Administrator” lub „ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem: energo@energopoznan.pl) lub listownie na adres: Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-476) ul. Jasielska 10

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem oraz komunikacji związanej ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda; art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

2) wykonania zawartej z Państwem umowy, sprzedaży produktów, realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: wywiązywania się z obowiązków księgowych i podatkowych, np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, w tym faktur, obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

4) dochodzenia przysługujących roszczeń, przesyłania informacji związanych ze sprzedażą produktów oraz realizacją usług przez Administratora oraz innym celu w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu z ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ, na stronie internetowej energopoznan.pl udostępniony został formularz kontaktowy, który umożliwia zebranie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, miejscowość i kod pocztowy, e-mail. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, natomiast brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Energomontaż-Poznań.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców 

Państwa dane możemy udostępniać:

1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ, 
2. podmiotom współpracującym z ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ przy wykonywaniu zawartej z Państwem umowy (w tym podwykonawcom, projektantom, dostawcom), 
3. doradcom ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ w prowadzonej działalności gospodarczej (w tym doradztwo prawne, podatkowe, rachunkowe), 
4. podmiotom świadczącym na rzecz ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ usługi związane ze wsparciem w zakresie dochodzenia i windykacji należnych roszczeń (firmom windykacyjnym), 
5. podmiotom świadczącym na rzecz ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, 
6. firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ, 
7. podmiotom uprawionym przepisami prawa. 

4. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane uzależniony jest od celu, w którym Państwa dane są przetwarzane. Państwa dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy, przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (w szczególności przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości oraz realizacji innych uprawnień i obowiązków Administratora) oraz przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub załatwienia sprawy. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, to dane przetwarzane są nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

6. Informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, informacje o prawie do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem 

Informujemy, że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: energo@energopoznan.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia i wykonywania umowy z ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ. Niepodanie przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowiło przeszkodę do zawarcia i wykonania umowy lub skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym z wykorzystaniem profilowania).

II. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I KONTAKT 

Polityka prywatności jest przez Administratora stale weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, zmianie ulegną warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem .

III. PLIKI COOKIES 

Niniejszy Dział dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwanych dalej „Stronami internetowymi”).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakich plików cookies używamy?

Stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe i zewnętrzne.

Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mogą one służyć do identyfikacji użytkowników jako zalogowanych lub do zagwarantowania połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością mogą być zbierane informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika. Są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Mogą być one używane m.in. do zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania ze strony internetowej i aplikacji, sprawdzania skuteczności reklam, usprawnienia działania strony internetowej za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów lub pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na stronie internetowej.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like’ czy 'Share’. Zewnętrzne pliki cookies służą m.in. do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Cookies mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Cookies mogą być również wykorzystane w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Serwis umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach internetowych. Są to m.in. podmioty udostepniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube, Twitter, Wykop, Google+.

Serwis może wykorzystać pliki cookies w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach internetowych, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach Serwisu, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy.

W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookies, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich reklamę, jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nie. Możemy także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych Serwisu lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić korzystanie ze stron internetowych Serwisu, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

IV. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, serwerem (na którym znajduje się Serwis) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela serwisu.

Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP komputera Użytkownika.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

V. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia ……… r.

Zamknij


Język